เสาร์นี้ที่ประมงติณฯ … การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

เสาร์นี้ที่ประมงติณฯ …วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้คณะครู จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ในรูปแบบการเรียนการสอน ตามโครงการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ซึ่งมีการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ ตลอดภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับวันเสาร์นี้ เป็นการเรียนของนักเรียน อศ.กช. ปวช.3 กลุ่มผู้เรียนตำบลพะวง จัดกระบวนการเรียนรู้ วิชาโครงงาน ในกิจกรรมการเรียนรู้ “ขนมจีบปลานิล” โดยครูธนกร ห้วยห้อง เป็นครูประจำวิชา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *