ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ)

โดยกำหนดให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ มารายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. (เฉพาะวันทำการ) ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการค้ดเลือก เอกสารประกาศ https://drive.google.com/…/1npDNeHv12DcpCoAKjCV…/view… #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. และ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาการเดินเรือ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเรียน ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ จะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Read more

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more