16 มีนาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

🎉🖋🖋🖋ความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี🖋🖋🖋🎉….วันนี้ 16 มีนาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธ์ุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา โชติวัฒนะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล โดยการประสานงานของบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด มหาชน ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการนี้มีผู้แทนจากบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด และคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *