เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ การปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายธาฎา ศิณโส ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และนางสุภาพ มณีสว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Fix it – จิตอาสา) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *