ปลื้มใจยิ่งแล้ว ทูลกระหม่อมแก้วทรงโปรดฯ ชาว อกท.

…วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ชาว อกท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43 และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)จากวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ในการนี้มีคุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร.ต.ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสนี้ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) พร้อมด้วย นายอานนท์ วิไลรัตน์ ครูที่ปรึกษานิทรรศการ นายดุลยพล เรืองนุ่น และนางสาวนูรฮายาตี สะมาแฮ นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ เรื่อง “สายใย สองเล” และทรงมีพระปฏิสัณฐานตอบ นำความปลาบปลื้มมายังผู้ร่วมงานทั้งหลาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *