ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางพัชริดา ขำขจร ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางพัชริดา ขำขจร ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับ ชั้น ม.3 ณ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ นางประมุข เอี้ยวสุข ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าแนะแนวศึกษาต่อเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเล อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อหาผู้เรียนกลุ่ม ปวช.(อศ.กช.) ณ ชุมชนเกาะยอ

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง และนางยุพา จุทอง ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าแนะแนวศึกษาต่อเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเล อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Read more

เข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวฯ พร้อมด้วย นางยุพา จุทอง ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนางสาวธนกร ห้วยห้อง

Read more

เข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านม่วงงามฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ พร้อมด้วย นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง และนายศุภชาติ สำลีวงษ์ ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more