ประมงติณฯ ร่วมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ พนักงานราชการ (ครู) นำนักเรียน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายอภินันทน์ เหมือนเล็ก นายราเชนทร์ อะหมัด และนางสาวสาธินี จิตต์หมั่น เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 สถานศึกษา จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาโดยใช้แนวคิดการพัฒนา เยาวชนเชิงบวก จัดโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *