คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนร้บ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

Read more

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ และร่วมพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ และร่วมพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 3 และ 5 มีนาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการเดินเรือ เข้าร่วมประชุมเรื่องทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน

Read more

งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำกระชังเลี้ยงปลา” ให้ความรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายประยูร เฉิดฉิ้ม หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ นายธาฎา ศิณโส ครูชำนาญการพิเศษ นายสุธี บัวหนู ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำกระชังเลี้ยงปลา”

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการนี้ นายมนัส สุวรรณพงษี ตำแหน่งประธานกรรมการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ

Read more

คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม “กิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ” ณ หาดทรายเทียม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม “กิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ” ณ หาดทรายเทียม

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับ ชั้น ม.3 ณ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ นางประมุข เอี้ยวสุข ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ นายพงศ์เทพ สุวรรณโณ หัวหน้าแผนกวิชาการเดินเรือ นายตะวัน ช่วยชูเครือ ครูแผนกวิชาการเดินเรือ และตัวแทนนักศึกษาชั้น

Read more

นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณณัฏฐ์พงศ์ พูนสุขศร ผู้บริหารโครงการบริหารจัดการน้ำ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท ผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ”

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ” ซึ่งจัดให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนางกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ

Read more